THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua sắm Vật tư tiêu hao Công nghệ thông tin năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư tiêu hao Công nghệ thông tin năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện C Đà Nẵng; Số 122 đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Anh Thư        

Chức vụ : Phụ trách phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện C Đà Nẵng.

Số điện thoại : 0905190085;    Địa chỉ mail: cnttbvc@gmail.com 

Địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện C Đà Nẵng; Số 122, Đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Báo giá gửi trực tiếp về phòng Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng; Số 122,    Đường Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.

– File mềm và file Scan báo giá gửi về địa chỉ mail: cnttbvc@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 17/04/2024 đến trước 16h ngày 26/04/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 12 tháng.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:
  3. Danh mục thiết bị: Theo Phụ lục 1 đính kèm Yêu cầu báo giá.
  4. 2. Hồ sơ báo giá:

– Báo giá theo đúng mẫu Phụ lục 2 đính kèm yêu cầu báo giá.

– Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kĩ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá.

– Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ căn cứ dấu của bưu điện trên Hồ sơ báo giá để xác định ngày báo giá. Tránh trường hợp chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng sản xuất và nhà cung cấp phải có file mềm và bản Scan của hồ sơ báo giá gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận đánh giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá. Bản giấy phải được gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá./.

Link tải file: Yeu cau bao gia – Vat tu tieu hao CNTT 2024

Phụ Lục đính kèm: Phu luc 1 Phu luc 2