Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

1. Lịch sử hình thành:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo Quyết định số 1998/1999/QĐ-BYT ngày 6/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Lãnh đạo qua các thời kì:

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 • BSCKI Vũ Hồng Khanh: 1999 – 2008.
 • BS Nguyễn Xuân Trường: 2008 đến nay.

3. Cơ cấu tổ chức:

 • Tổng số nhân lực hiện có: 13 CBVC. Trong đó: 01 Bác sĩ sau đại học, 02 CNĐD, 01 ĐDTH, 01 CNCĐMT, 08 Hộ lý (02 Đảng viên và 13 Đoàn viên Công đoàn).
 • Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: ThS.BS Nguyễn Xuân Trường

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Lê Thị Thanh Thúy

 • Sơ đồ tổ chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
 • Tổ chức, phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.
 • Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện công tác quản lý đồ vải, giặt đồ vải, hấp tiệt khuẩn dụng cụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

          ThS.BS Nguyễn Xuân Trường – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

Tập thể Khoa Kiểm Soát Nhiểm Khuẩn

Lễ phát động vệ sinh tay hưởng ứng ngày thế giới rửa tay

Hấp tiệt khuẩn dụng cụ y tế