Khoa Vi Sinh

Được thành lập vào ngày 26/05/1976 theo quyết định số 515/QĐ-BYT

B. Lịch sử các thời kỳ :

1.Năm 1976, cùng với sự ra đời của bệnh Viện C Đà nẵng, Khoa Vi sinh được thành lập với ban lãnh đạo của khoa

* Trưởng Khoa đầu tiên là Cố Bác sĩ  Mai Thị Nguyệt Ánh

* Kỹ thuật viên trưởng : KTV.Đào Mai Lài

2. Năm 1989 :

* Trưởng Khoa : Bác sĩ Đặng Thị Mỹ Hương

* Kỹ thuật viên trưởng : KTV.Đào Mai Lài

3.Năm 1992 :

* Trưởng Khoa : Bác sĩ Trần Thị Mỹ Trình

* Kỹ thuât viên trưởng : KTV.Trần Thị Lam Phương

4. Năm 2000 đến nay :

* Trưởng Khoa : ThS.BS.Phan Thị Diệu Huyền

* Kỹ thuật viên trưởng : CN.Trần Thị Lam Phương

C. Tổ chức chuyên môn :

– Phòng hành chính

– Phòng nuôi cấy

– Phòng xét nghiệm huyết thanh

– Phòng hóa chất-pha chế môi trường

– Phòng xét nghiệm ký sinh trùng

– Phòng xét nghiệm BK

– Phòng hấp sấy tiệt trùng

– Phòng hấp-xử lý dụng cụ

D. Tình hình nhân lực Kỹ thuật viên :

– Tổng số nhân viên  : 05 (04 : Biên chế, 01 : Hợp đồng)

   Trong đó :    – 03 KTV Đại học

                      – 01 KTV Cao đẵng

                      – 01 KTV Trung cấp

–  01 Y công làm việc cho 3 khoa (Vi sinh, Sinh hóa, Huyết học)

II. Chức năng nhiệm vụ

– Xét nghiệm vi sinh phục vụ các Khoa lâm sàng và các bệnh viện khác

– Đạo tạo lại, bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ vi sinh và hướng dẫn thực hành sinh viên

– Tham gia chỉ đạo tuyến

– Tham gia NCKH

– Tham gia phòng chống dịch

– Giám sát vi khuẩn kháng thuốc theo chương trinh Whonet

– Hợp tác quốc tế về lĩnh vực vi sinh

– Tham gia tất cả các phong trào do Chính quyền, Công đoàn và Phòng Điều dưỡng tổ chức

Một số hình ảnh