THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1772/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung ứng xăng dầu các loại năm 2023 cho Bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện dịch vụ cung ứng xăng dầu các loại năm 2023 cho Bệnh viện.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1771/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1770/TM-BVC NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2023.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc thực hiện nhu cầu trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị

THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1774/BVC-VTTB NGÀY 25/11/2022 Về việc thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu   Kính gửi: Quý công ty                                                      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu,