THƯ MỜI CHÀO GIÁ linh kiện thay thế Thang máy số 01 khu nhà 05 tầng, model: Volbin F1000-2S-30, hãng sản xuất: Voblin Elevator

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua linh kiện thay thế Thang máy số 01 khu nhà 05 tầng, model: Volbin F1000-2S-30, hãng sản xuất: Voblin Elevator. I. Thông tin của đơn vị yêu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.           Đề nghị các đơn vị chào giá là giá đã

GIA HẠN THƯ MỜI CHÀO GIÁ chương trình ngoại kiểm

Vào ngày 03 tháng 5 năm 2024 Bệnh viện C Đà Nẵng đã có yêu cầu báo giá số 606/BVC-VTTB để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tuy nhiên sau 10 ngày đăng tải yêu cầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025

Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2024-2025 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên, bệnh