Trung Tâm Đào tạo và Chỉ Đạo Tuyến

I.Lịch sử hình thành:

Trung tâm Đào Tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện C Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 2503/QĐ-BYT ngày 14/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tiền thân là Phòng Đào tạo – chỉ đạo tuyến. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.

II. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng có chức năng tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ các hoạt động nêu trên.

Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện C.

III. Nhiệm vụ:

  1. Lĩnh vực đào tạo:

Được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành Y tế và cấp mã Đào tạo vào ngày 19/01/2012. Trung tâm đã mở các lớp đào tạo liên tục do Bộ Y tế giao hằng năm, đào tạo theo yêu cầu cho học viên tại các bệnh viện tuyến dưới và học viên có nhu cầu đến học:

– Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế

– Đào tạo liên tục cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp

– Đào tạo thực hành bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp

Là đầu mối quản lý sinh viên các trường: Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng, Đại học Đông Á, Đại học Duy Tân.

  1. Lĩnh vực công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816:

Hỗ trợ chuyên môn cho các Ban BVCSSK cán bộ và khoa Nội cán bộ Bệnh viện đa khoa của 13 tỉnh/thành phố thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Hỗ trợ và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho các Bệnh viện thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Hỗ trợ chuyên môn cho Y tế tuyến dưới khi có thiên tai dịch bệnh.

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học:

Quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của Bệnh viện.

  1. Lĩnh vực hợp tác quốc tế:

Là cầu nối liên lạc giữa Bệnh viện và các nước trên thế giới.

Đón tiếp các đoàn quốc tế đến làm việc tại Bệnh viện

Quản lý các sinh viên quốc tế đến thực tập tại Bệnh viện

  1. Lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe:

Phối hợp với các khoa trong Bệnh viện và Câu lạc bộ Thái Phiên tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân cán bộ hưu trí.

Nhân lực:

Trung tâm gồm có:

  • BSCKII Nguyễn Tường Vân: Giám đốc Trung tâm
  • ThSBS Huỳnh Ngọc Sơn: Phó Giám đốc Trung tâm
  • Bs Nguyễn Đức Bình
  • CN Đặng Anh Hùng

Tập thể trung tâm Đào tạo-Chỉ đao tuyến

Tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho các bệnh viện trong khu vực

Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe

Thực hiện công tác hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị vùng hải đảo

Khoa Ngoại Chấn thương- Thần kinh Bệnh viện C chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo Đề án 1816 năm 2014