Trung Tâm Đào tạo và Chỉ Đạo Tuyến

1. Lãnh đạo

       Giám Đốc Trung Tâm : BSCKII Nguyễn Trọng Thiện

       Phụ trách Trung tâm: ThS.BS Phan Thị Hải Vân 

2. Lịch sử hình thành
Trung tâm Đào Tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện C Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 2503/QĐ-BYT ngày 14/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tiền thân là Phòng Đào tạo – chỉ đạo tuyến.

Lãnh đạo tiền nhiệm :
– Giám đốc Trung tâm: BSCKII Nguyễn Tường Vân-Giám đốc bệnh viện trực tiếp phụ trách Trung tâm.
– Phó Giám Đốc trung tâm: BSCKII Huỳnh Ngọc Sơn

3. Cơ cấu tổ chức
 Tổng số cán bộ nhân viên: 10 (02 thành viên chuyên trách, 08 thành viên kiêm nhiệm)

1. BSCKII Nguyễn Trọng Thiện                    

2. TS.BS Hoàng Phương        

3. TS.BS Cao Thái Tần

4. TS.BS Nguyễn Hoài Trung

5. BSCKII Ngô Hữu Thuận 

6. ThS.BS Phan Thị Hải Vân 

7. BSCKI Nguyễn Đức Bình                            

8. ThS.Trương Văn Dũng     

9. CNĐD Phan Thị Thanh Thúy

10. CNKT Đặng Anh Hùng

4. Chức năng:
       Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

5. Nhiệm vụ

+ Lĩnh vực đào tạo:

– Tổ chức, điều phối, quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện .

– Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, quản lý  sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện;

– Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế;

– Đào tạo theo yêu cầu cho học viên tại các bệnh viện tuyến dưới và học viên có nhu cầu đến học.

– Giám sát, kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác đào tạo của bệnh viện.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của bệnh viện và của ngành.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bệnh viện và Bộ Y tế.

 +Lĩnh vực công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816:

Hỗ trợ chuyên môn cho các Ban BVCSSK cán bộ và khoa Nội cán bộ Bệnh viện đa khoa của 13 tỉnh/thành phố thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Hỗ trợ và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho các Bệnh viện thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Hỗ trợ chuyên môn cho Y tế tuyến dưới.

+Lĩnh vực nghiên cứu khoa học:

– Tổ chức triển khai, theo dõi, giám sát thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước, đề án cải tiến chất lượng.
– Theo dõi giám sát việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng đề tài vào thực tiển, công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện.
– Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học của bệnh viện.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, các hội nghị hội thảo chuyên môn trong và ngoài bệnh viện.
– Xây dựng mạng lưới nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

+Lĩnh vực hợp tác quốc tế:

– Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y, dược và thiết bị y tế, nhằm trao đổi về chuyên môn kỹ thuật, thiết bị y tế và đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh.
– Quản lý công tác hợp tác quốc tế phải theo đúng các quy định của pháp luật.
– Xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế trong toàn bệnh viện.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động hợp tác quốc tế

+Lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe:

Phối hợp với các khoa trong Bệnh viện và Câu lạc bộ Thái Phiên tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân cán bộ hưu trí.

 6. Một số hình ảnh hoạt động

Đào tạo theo đề án 1816

Hình ảnh chuyển giao kỹ thuật nội soi  theo đề án 1816 

Bế giảng lớp PHCN cơ bản cho bác sĩ  6 tháng (Hình 3)

Đào tạo lớp PHCN cơ bản 3 tháng (Hình 4)

Đào tạo lọc máu liên tục cho nhân viên Bệnh viện (Hình 5)

Hợp Tác quốc tế với bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ (Hình 6)

Hợp Tác quốc tế với bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ (Hình 7)

            
Tập thể TTĐT&CĐT (Hình 8)