Phòng Tổ Chức Cán Bộ

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về toàn bộ hoạt động nhân sự của Bệnh viện. Phòng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN:

Trưởng phòng TCCB từ năm 1976 – 1983                   Ông Hồ Diệu

Trưởng phòng TCCB từ năm 1984 – 1988                   Ông Trương Quang Văn

Trưởng phòng TCCB từ năm 1989 – 1993                   Ông Huỳnh Kim Phẩm

Trưởng phòng TCCB từ năm 1994 – 2005                   Ông Trần Huy Tưởng

Trưởng phòng TCCB từ năm 2006 – 2016                  Bà Hoàng Thị Tuyết Mai

Phụ trách phòng TCCB từ năm 2017 – 2019               Ông Trần Viết Hiền

Trưởng phòng TCCB từ năm 2019 – 3/2021               Ông Đặng Văn Trí

Phụ trách phòng TCCB từ 5/2021 đến nay                  Ông Ngô Hữu Thuận

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng nhiệm vụ:

1) Công tác tổ chức:

– Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức và người lao động; thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước cho viên chức và người lao động; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn Bệnh viện.

– Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển về công tác cán bộ, xây dựng quy chế làm việc đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu ngày một phát triển và mở rộng quy mô hoạt động của Bệnh viện.

2) Công tác cán bộ:

– Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện, tổ chức tuyển dụng, xét tuyển, thi tuyển nhân sự;

– Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực toàn viện;

– Công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý có trình độ đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Bệnh viện hạng I;

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp, luân chuyển nhân sự giữa các Khoa. Phòng, Trung tâm trong Bệnh viện;

– Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác đánh giá viên chức;

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

– Triển khai, xây dựng và giám sát thực hiện: Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử, Quy định về y đức;

– Nắm tình hình tâm tư nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

3) Công tác Chế độ chính sách:

– Thực hiện các chế độ chính sách: Tiền lương, Phụ cấp, Bảo hiểm,… của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi viên chức và người lao động trong Bệnh viện.

– Các chế độ chính sách khác.

4) Công tác Bảo vệ:

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong các công việc có liên quan.

– Công tác phòng cháy chữa cháy, Dân quân tự vệ, Quốc phòng an ninh, phòng chống lụt bão, Bảo hộ lao động và một số công việc khác có liên quan.

5) Công tác pháp chế:

– Công tác tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong Bệnh viện;

– Công tác xây dựng hồ sơ văn bản, kiểm tra và xử lý văn bản;

– Công tác theo dõi thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức và người lao động trong Bệnh viện;

– Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý;

– Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. NHÂN SỰ HIỆN TẠI:

Tổng số viên chức phòng Tổ chức cán bộ hiện nay là 07 người:

– 01 Phụ trách Phòng: BSCKII. Ngô Hữu Thuận;

– 01 Phó Trưởng phòng: ĐDCKI. Lê Thị Hồng Hạnh;

– 05 Chuyên viên: 04 Cử nhân kinh tế, 01 Cử nhân Luật.

Ngoài ra, Phòng Tổ chức cán bộ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tổ chức.

V. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ:

1) Hình thức khen thưởng:

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

+ Quyết định số 590/QĐ-BYT, ngày 20/02/2009 của Bộ Trưởng Bộ y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2008;

+ Quyết định số 1423/QĐ-BYT, ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2011;

+ Quyết định số 568/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong việc triển khai Quy chế dân chủ cơ sở;

+ Quyết định số 1542/QĐ-BYT ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị;

+ Quyết định số 7104/QĐ-BYT ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế;

+ Quyết định số 3174/QĐ-BYT ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức cán bộ năm 2018;

+ Quyết định số 268/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2019;

+ Quyết định số 1294/QĐ-BYT ngày 17/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;

+ Quyết định số 1552/QĐ-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế từ năm 2019-2020;

+ Quyết định số 1553/QĐ-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2020;

+ Quyết định số 1247/QĐ-BYT ngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2021.

– Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng:

+ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010;

+ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 và 2012;

+ Giám đốc Bệnh viện C tặng danh hiệu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021.

2/ Danh hiệu:

– Tập thể LĐXS năm 2011 (Theo Quyết định số 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

Tập thể LĐXS năm 2019 (Theo Quyết định số 268/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

Tập thể LĐXS năm 2020 (Theo Quyết định số 1553/QĐ-BYT ngày 15/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

– Tập thể LĐXS năm 2021 (Theo Quyết định số 1247/QĐ-BYT ngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

VI. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

Hình ảnh Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ