Thư Viện Video

 

Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cao tại Bệnh viên C Đà Nẵng

Giới thiệu ISO 15189 Khoa Hóa Sinh – Bệnh Viện C Đà Nẵng

Giới thiệu Bệnh Viện C Đà Nẵng