Khoa Khám Bệnh

Được thành lập vào ngày 26/05/1976 theo quyết định số 515 BYT/GĐ

Bao gồm: 23 CBVC trong đó:

– Bác Sĩ CKI: 04

– Điều Dưỡng: CN(02),TC(16),Khác(01)

Lãnh đạo khoa tiền nhiệm: đang cập nhật

Lãnh đạo khoa hiện tại:

Trưởng khoaBs CKI Ngô Văn Sung

Điều dưỡng trưởng: CNĐD Nguyễn Thị Thư

I. Nhiệm vụ:

– Tổ chức cấp cứu bệnh nhân

– Tư vấn khám chữa bệnh ngoại trú

– Khám bệnh nhân theo yêu cầu

II. Tổ chức khoa:

Một số hình ảnh

Trưởng Khoa Khám Bệnh Bs CKI Ngô Văn Sung

Tập thể khoa Khám Bệnh