Ban Giám Đốc

Thành phần Ban giám đốc

Giám đốc bệnh viện  

BS.CK II NGUYỄN TRỌNG THIỆN

Phó giám đốc

Phụ trách khối Nội

TS BS NGUYỄN TẤN DŨNG

Phó giám đốc

Phụ trách khối Ngoại

TS.BS VÕ ĐẮC TRUYỀN