Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Được thành lập 09/1990 theo QĐ số: 45/BVC-TC

I/ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:

– Từ năm 1975 – 1992 : Điều dưỡng là một bộ phận công tác của phòng Y vụ.
– Từ năm 1993 đến nay : Phòng điều dưỡng trực thuộc giám đốc.
– Từ năm 1975 – 1984 : Điều dưỡng trưởng Bệnh viện ĐD Trần Thị Giản
– Từ năm 1985 – 1988 : Điều dưỡng truởng Bệnh viện ĐD Chế Thị Miên
– Từ năm 1989 – 1992 : Điều dưỡng trưởng Bệnh viện ĐD Trần Thị Học
– Từ năm 1993 đến … : Trưởng phòng Điều dưỡng ĐD Trần Thị Học.
– Hiện nay: Trưởng phòng Ths Nguyễn Thị Bích Hợp , Phó phòng: CN Lê Thị Hồng Hạnh

II/ NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thụât viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
2. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thụât viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng bảo quản theo quy định.
5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thụât viên và hộ lý.
7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
8. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

III/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

– Tăng cường năng lực lãnh đạo của Phòng Điều dưỡng, của các điều dưỡng trưởng khoa để nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc, đem lại sự hài lòng cho người bệnh.
– Tiếp tục triển khai tốt chỉ thị 05/BYT ngày 4/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
– Thực hiện tốt công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học về điều dưỡng.
– Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính khoa phòng: nhân lực, hồ sơ bệnh án, thuốc, vật tư y tế…

Một số hình ảnh

Ths Nguyễn Thị Bích Hợp trưởng phòng Điều Dưỡng

Tập thể phòng Điều Dưỡng