Phòng Điều Dưỡng

I. Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng được thành lập dựa trên quyết định số  45/BVC-TC ngày 19 tháng 05 năm 1990 thành lập phòng Điều dưỡng Bệnh viện trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện.

II. Cán bộ viên chức

1. Trưởng phòng Điều dưỡng:

ThS.Nguyễn Thị Bích Hợp

2. Nhân sự:

Phòng gồm có 04 cán bộ viên chức: 02 Cử nhân Điều dưỡng, 01 Điều dưỡng , 01 cử nhân chẩn đoán hình ảnh.

III. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện thông tư 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng, Hội đồng khoa học kỹ thuật xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

Phối  hợp  với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh.Giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng dụng cụ , vật tư tiêu hao y tế và bảo quản theo quy định.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí Điều dưỡng Trưởng khoa và Kỹ thuật viên Trưởng khoa.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiếm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia, tổ chức chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên tham gia  kiểm tra tay nghề  điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý hàng năm và trước khi tuyển dụng.

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và  chỉ đạo tuyến.

Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

IV. Định hướng phát triển cho  những năm tiếp theo:

1.1 Mục tiêu chung

  • Đến năm 2025, các dịch vụ/ thực hành chăm sóc sức khỏe do Điều dưỡng cung cấp bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng người bệnh tại tại cả các khoa phòng trong bệnh viện.
  • Thực hành của Điều dưỡng đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam.

1.2 Mục tiêu cụ thể

  • Tăng cường chất lượng dịch vụ Điều dưỡng nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, sự hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh.
  • Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Thông tư 31 chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng và các văn bản pháp luật, các quy định, hướng dẫn trong công tác chăm sóc điều trị người bệnh.
  • Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh, đảm bảo các nguyên tắc chuyên môn và chuẩn đạo đức, tăng cường chất lượng điều dưỡng
  • Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật điều dưỡng. Duy trì công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.
  • Hoàn thiện hệ thống quản lý điều dưỡng và nâng cao năng lực quản lý điều hành của điều dưỡng trưởng trong các khoa phòng.
  • Tăng cường vai trò của Hội đồng điều dưỡng và Chi hội điều dưỡng.