Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phòng Kế hoạch Tổng hợp/General Planning Department.

Địa điểm làm việc: Tầng 3 – Khối nhà Hội trường, khoa Dinh dưỡng – Khu nhà 11 tầng.

Lãnh đạo hiện nay: ThS.Bs. Nguyễn Thị Anh Thư, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Điện thoại liên hệ: 02363.887.225 (Trong giờ hành chính).
                              02363.821.840 (Số máy lẻ: 170)

Email: khth.bvcdn@gmail.com

I. Tóm tắt lịch sử hình thành, lãnh đạo qua các thời kỳ:

– Phòng KHTH được thành lập ngày 26/5/1976 theo Quyết định số 515/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Nguyên trước đây là phòng Y vụ sau đó đổi tên thành phòng Kế Hoạch Tổng Hợp.

– Các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm:

+ Bs Bùi Đình Bằng.

+ Ts.Bs Nguyễn Hữu Quốc Nguyên.

+ ThS.Bs. Trần Xuân Tín (Hiện nay là Trưởng khoa Nội A).

+ BsCKII. Huỳnh Xuân Hải.

II. Tổ chức nhân sự và cơ sở vật chất:

Nhân sự hiện tại: 07 viên chức cơ hữu.

– Bác sỹ: 01.

– Điều dưỡng: 04.

– Cử nhân kinh tế, kế toán: 02.

(Và một số vị trí kiêm nhiệm luân phiên)

Các tổ chức năng:

– Tổ nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ.

– Tổ thống kê, báo cáo, thư viện.

Cơ sở vật chất:

– 01 khu vực hành chính và 04 kho hồ sơ bệnh án.

III. Vị trí chức năng:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, trung tâm.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

IV. Nhiệm vụ:

– Hướng dẫn các khoa, phòng, trung tâm lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động Bệnh viện; Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện; Tổ chức công tác thường trực đảm bảo chuyên môn toàn viện.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và Bộ Y tế.

– Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện định kỳ hàng năm, ngắn hạn và dài hạn.

– Lập Kế hoạch chuyên môn ứng phó thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và các tình huống khẩn cấp khác.

– Đầu mối phối hợp công tác với cơ quan ngoại viện như: Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở/Ban/Ngành, cơ quan chức năng trong và ngoài thành phố…vv…

– Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn bệnh viện, hồ sơ bệnh án, tiêm chủng…

V. Các thành tích đã đạt được:

– Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2011, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021.

– Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế khen tặng: 2008, 2009, 2012, 2016, 2017, 2020, 2021.

Một số hình ảnh: