Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I.Lịch sử phát triển:

Được thành lập ngày: 26/5/1976 theo QĐ: 515/QĐ-BYT
Nguyên trước đây là phòng Y vụ sau đó đổi tên thành phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (KHTH) .Là bộ phận tham mưu cho Ban Giám đốc theo dõi đôn đốc thực hiện các hoạt động y tế, các chế độ, nội qui bệnh viện, các thông tư chính sách của ngành …

Các trưởng phòng: ( Lãnh đạo chính qua các thời kỳ)
+ BS: Bùi Đình Bằng – (Đã nghỉ hưu)
+ TS Y khoa: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên
+ ThS.Bs: Trần Xuân Tín – (Nay Trưởng Khoa Nội A)
+ BS chuyên khoa II: Huỳnh Xuân Hải – Hiện Nay

Các Phó trưởng phòng: 

+ThsBs Đặng Văn Trí

+BS CKI Hồ Đình Dũng

II. Nhiệm vụ :

– Lập kế hoạch giúp Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện, theo dõi, sơ tổng kết tất cả các chương trình, dự án hoạt động lớn của bệnh viện như: các kế hoạch đầu tư trang thiết bị, máy móc, thuốc men… các dự án nâng cấp bệnh viện, các chương trình Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở, cấp Thành Phố. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật trong toàn bệnh viện cũng như công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Đối ngoại:
Đầu mối của các quan hệ đối ngoại, tiếp nhận các chương trình viện trợ, trao đổi khoa học kỹ thuật và đào tạo.

Nghiên cứu khoa học:
Theo dõi thực hiện các đề tài nghiên cứu KHCN cấp thành phố và cấp bệnh viện.
+ Tổ chức các buổi báo cáo khoa học trong nước và hội thảo quốc tế.
+ Quản lý và theo dõi các chương trình đào tạo các học viên về học tại bệnh viện.

Thư viện:
Quản lý và điều hành một thư viện tổng hợp với những loại sách y học, quản lý bệnh viện, điều dưỡng (tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga) luôn được cập nhật và bổ xung.
Công tác y vụ hành chính y tế:
Tổ chức bố trí công tác trực thường trú trực toàn bệnh viện. Điều hoà công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh và điều trị người bệnh.

Lưu trữ hồ sơ bệnh án:
Phục vụ công tác điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

III. Tổ chức nhân sự:

Nhân sự: 09 nguời
– Bác sỹ: 03
– Kỹ sư,Cử nhân tin học: 01
– Cử nhân điều dưỡng:01
– Trung cấp diều dưỡng :01

Các tổ chức năng:
-Tổ nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ
-Tổ thống kê, báo cáo

IV. Hoạt động chuyên môn:
a). Cơ sở:
– 01 khu vực văn phòng chính
– 01 phòng máy vi tính
– 01 kho lưu trữ hồ sơ
– 01 thư viện nhiều đầu sách (tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Việt)

b). Kết quả đạt được:
– Tổ chức hàng năm 20- 40 buổi báo cáo khoa học với hơn 40 đề tài tiếng Việt
– Phục vụ từ 8.000 đến 10.000 hồ sơ lưu trữ/năm.
– Tổ chức thành công các Hội nghị, hội thảo lớn trong bệnh viện và ngành Y tế.

V. Hướng phát triển:
Nâng cấp thư viện: lắp đặt hệ thống vi tính để quản lý giới thiệu sách, dữ liệu, nối mạng quốc tế.
– Quản lý hồ sơ bệnh án bằng bệnh án điện tử.

Một số hình ảnh

BS CKII Huỳnh Xuân Hải trưởng phòng KHTH

Tập thể phòng KHTH