Trung Tâm Ung Bướu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM UNG BƯỚU

I. CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ:

Theo Quyết định số 286/QĐ-BYT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Ung bướu trực thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 2191/QĐ-BYT ngày 28/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng và Thông báo số 505/BVC-KHTH ngày 22/6/2015 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động Trung tâm Ung bướu. Trung tâm Ung bướu có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng: Trung tân Ung bướu thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng có chức năng khám, sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung; nghiên cứu khoa học; tuyên truyền, giáo dục phòng chống bệnh và đào tạo, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực ung bướu của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành phố trong khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

2. Nhiệm vụ:

– Tiếp nhận, khám bệnh, cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và tư vấn cho người bệnh ung thư của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành phố trong khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.

– Khám sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh ung thư

– Điều trị, chăm sóc các triệu chứng và tư vấn về giảm đau cho người bệnh ung thư giai đoạn cuối

– Tuyên truyền và phòng bệnh ung thư

– Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới.

II. CƠ CẤU TỔ CHƯC VÀ NHÂN SỰ:

1.Quy mô giường bệnh: Quy mô giường bệnh của Trung tâm Ung bướu là 30

giường bệnh điều trị nội trú, được điều chỉnh tăng hằng năm theo lộ trình phát triển của Trung tâm

2. Lãnh đạo quản lý:

– Giám đốc Trung tâm: TS.BS Võ Đắc Truyền

– Phó Giám đốc Trung tâm:BS Trần Hòa

– Điều dưỡng trưởng Trung tâm:CNĐD Nguyễn Bá Tòng

3.Cơ cấu tổ chức:

– Đơn nguyên hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ

– Đơn nguyên xạ trị sẽ triển khai khi có đầy đủ trang thiết bị vào cuối năm 2016.

4. Cơ cấu nhân lực: Tổng số CBVC:16

– Tiến sĩ : 01

– Thạc sĩ: 01

– Bác sĩ CKI: 01

– Bác sĩ: 03

– Cử nhân điều dưỡng: 01

– Cao đẳng điều dưỡng: 01

– KTV cao đẳng y: 03

– Trung cấp điều dưỡng : 04

– Hộ lý: 01