Khoa Nội Thần Kinh – Cơ Xương Khớp

KHOA NỘI THẦN KINH CƠ XƯƠNG KHỚP

Được thành lập vào ngày 07/01/2013 theo quyết định số 47/QĐ-BVC

Bao gồm: 17 CBVC trong đó:

– Bác Sĩ CKI: 02

– Thạc sĩ: 01

– Bác sĩ: 02

– Điều Dưỡng: CN(03), TC(06),CĐ(02)

Phụ trách khoa: Ths BS Nguyễn Đình Cường

Điều dưỡng trưởng: CN ĐD Nguyễn thị Quỳ