Phòng Hành Chính Quản Trị

I. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HCQT.

1. Vị trí:

            Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

2. Chức năng:

          Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, mang tính chất phục vụ hậu cần bao gồm các chức năng cơ bản sau:

          – Công tác mua sắm, đấu thầu.

– Công tác hành chính Tổng hợp

– Văn thư Lưu trữ.

– Công tác tiếp khách.

          – Cung ứng hàng hóa, vật tư thông dụng.

          – Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

          – Công tác điện, nước sạch, rác thải.

          – Bảo vệ an ninh trật tự.

          – Vận chuyển bệnh nhân.

          – Công tác thủ kho.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Công tác hành chính tổng hợp, mua sắm, đấu thầu.

– Căn cứ Kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, in ấn các biểu mẫu, các vât tư tiêu hao phục vụ công tác quản lý hành chính của Bệnh viện, đồ vải chuyên môn, bảo vệ, vệ sinh làm sạch…

– Căn cứ Kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ, hàng hóa, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
          – Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, theo quy định của Nhà nước.

– Tổ chức duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc thuộc phòng HCQT quản lý kịp thời.

– Nhận giấy báo sửa chữa, giấy đề nghị mua sắm từ các khoa, phòng.

– Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả công tác quản lý xe của CBVC, nhà giữ xe của khách; dịch vụ căng tin… 

b) Công tác văn thư Lưu trữ.

          – Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước.

          – Thực hiện cấp  giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cá nhân thuộc viên chức Bệnh viện khi đi công tác theo Quy chế Bệnh viện.

          – Quản lý các loại con dấu của Bệnh viện và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

c) Công tác tiếp khách.

          – Thực hiện công tác tiếp khách khi Lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo.

          – Phối hợp với các khoa/phòng trong Bệnh viện chuyển bị hội trường phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đại hội của cơ quan.

d) Cung ứng hàng hóa, vật tư thuộc phòng HCQT quản lý.

          – Lập kế hoạch cung ứng vật tư thông dụng cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

          – Cung ứng, cấp phát hàng hóa, vật tư tiêu hao thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

đ) Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh, sửa chữa điện nước

          – Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

          – Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

          – Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các phòng làm việc. Thu gom phân loại quản lý và vệ sinh dụng cụ đựng chất thải tại Bệnh viện.

          – Thực hiện việc sửa chữa điện nước bị hư hỏng từ các Khoa/phòng yêu cầu.

e) Công tác điện, nước sạch.

          – Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, điện.

f) Bảo vệ an ninh trật tự.

          – Đảm bảo công tác an ninh trật tự. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

g) Vận chuyển bệnh nhân.

            – Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của Bệnh viện trong việc đưa Lãnh đạo đi công tác; vận chuyển bệnh nhân…

h) Công tác môi trường.

          – Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về công tác môi trường. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về môi trường.

          – Thực hiện việc ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý CTYT với đơn vị bên ngoài.          

          – Thu gom và xử lý các loại rác thải theo đúng quy định. Có sổ theo dõi giao nhận rác thải y tế nguy hại. Lưu giữ chứng từ chất thải theo đúng quy định.

i) Công tác thủ kho.

          – Bảo quản hàng hóa trong kho theo quy định của Nhà nước. Kiểm soát hàng nhập, xuất đúng số lượng, chất lượng ghi trên tờ phiếu không sửa chữa tẩy xóa. Phải có sổ sách, giấy tờ theo dõi đối chiếu số lượng và chất lượng chính xác.
          – Lưu giữ phiếu xuất, nhập đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra các hàng tồn kho, sổ sách cập nhật. Định kỳ báo cáo tình hình tồn kho, hư hỏng và hao hụt để kịp thời xử lý.

  II. NHÂN LỰC PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ.

– Nhân lực hiện của Phòng Hành chính Quản trị hiện tại tổng số: 25 (trong đó: ThS. Kinh tế: 01; Cử nhân kinh tế: 03; Kỹ sư: 05; Trung cấp và hộ lý: 16).

– Được bố trí thành các bộ phận, tổ như sau:

+ Lãnh đạo phòng: 02

+ Bộ phận văn phòng, kho: 04

+ Bộ phận văn thư: 01

+ Tổ điện, nước: 03

+ Tổ Xây dựng cơ bản: 02

+ Tổ môi trường: 05

+ Tổ sửa chữa tổng hợp: 01

+ Tổ ô tô: 03.

+ Tổ bảo vệ: 04

III. NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN:

1. CÁC TRƯỞNG PHÒNG:

– Từ năm 1975 đến 1985: Ông ĐOÀN TRỌNG HUẤN

– Từ năm 1985 đến 2006: Ông THÁI VĂN LƯ

– Từ năm 2007 đến năm 2018: Ông NGUYỄN VĂN THU

                                    Đồng chí: Nguyễn Văn Thu

– Từ tháng 11/2019 đến nay: Ông TRƯƠNG NAM HỒNG

                                          Đồng chí: Trương Nam Hồng

2. CÁC PHÓ PHÒNG:

– Từ năm 1975 đến 1982: Ông NGUYỄN VĂN TÍCH

– Từ năm 1982 đến 1986: Ông TRẦN QUANG

– Từ năm 1983 đến 1987: Bà TRỊNH THỊ HÒA

– Từ năm 2009 đến năm 2017: Ông HOÀNG ANH ĐẠI

– Từ tháng 7/2020 đến nay: Ông NGUYỄN SĨ MIÊN

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

V. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHÒNG HCQT.

Phòng Hành chính Quản trị có nhiều bộ phận thực hiện nhiều công việc khác nhau, với sự đoàn kết nhất trí, tinh thần phê và tự phê cũng như ý thức hỗ trợ nhau trong công việc ngày càng được nâng cao. Nên các bộ phận trong phòng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là phòng tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về công tác hành chính quản trị, tập thể phòng đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do cơ quan phát động.

Xử lý tốt công tác ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải nguy hại kịp thời không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Báo cáo định kỳ, đột suất về công tác môi trường.

Sửa chữa một số hạng mục trong các khoa để phù hợp với điều kiện của từng khoa, phòng điều trị.

Lập kế hoạch và Đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, văn phòng phẩm…kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn của Bệnh viện.

Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô để phục vụ nhu cầu đưa đón cán bộ đi công tác, đưa đón bệnh nhân chuyển viện.

100% cán bộ thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ mắc tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

100% cán bộ tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, ủng hộ cán bộ mắc bệnh  hiểm nghèo, tai nạn lao động,… đóng góp đầy đủ các quỹ do cơ quan, cấp trên phát động.