Phòng Hành Chính Quản Trị

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

I. Lịch sử phát triển:

Phòng HCQT được thành lập ngày 26/5/1976 theo QĐ số: 515/QĐ-BYT .

Các trưởng phòng:

1. Ông Đoàn Trọng Huấn Từ năm 1975 đến 1985

2. Ông Thái Văn Lư Từ năm 1985 đến 2006

3. Ông Nguyễn Văn Thu Từ năm 2007 nay

Các phó phòng:

1. Ông Nguyễn Văn Tích Từ năm 1975 đến 1982

2. Ông Trần Quang Từ năm 1982 đến 1986

3. Bà Trịnh Thị Hoà Từ năm 1983 đến 1987

4. Ông Hoàng Anh Đại Từ năm 2009 đến nay

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác chuyên môn:

Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị.Phòng HCQT với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Quản lý tài sản của Bệnh viện bao gồm nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng. Thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện.

2. Công tác đoàn thể:

– Công đoàn kết hợp cùng chính quyền chăm lo đời sống anh chị em trong phòng, đảm bảo ngày giờ công lao động. – Tạo điều kiện cho đoàn thanh niên sinh hoạt đoàn đều đặn, đông đủ, học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến.

III. Tổ chức nhân sự:

Trưởng phòng

XDCB
Tổ Vphòng
Tổ điện, nước
Tổ ô tô
Tổ mộc
Tổ làm vườn
Thủ kho

Một số hình ảnh

Trưởng phòng Hành chính quản trị

Tập thể phòng HCQT