Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Được thành lập ngày: 26/5/1976 theo QĐ số: 515/QĐ-BYT

I. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

            – Ông Nguyễn Ngọc Kính            (1976 – 1987)

            – Ông Đặng Đình Sửu                 (1988 – 2011)

            – Ông Dương Xáng                    (2011 – Tháng 3/2013)

            – Bà Trần Thị Anh Trinh              Tháng 3/2013 đến nay)

            * Tổ chức bộ máy hiện nay:

            + Bộ phận kế toán nghiệp vụ

            + Bộ phận thu viện phí BHYT

            + Bộ phận thu viện phí dịch vụ theo yêu cầu.

            * Nhân sự tại phòng: 22 người (01 Kế toán trưởng, 01 Phó Trưởng phòng và 20 cán bộ)

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán để quản lý hoạt động kinh tế của Bệnh viện có hiệu quả, dựa trên những nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ kế toán do Nhà nước quy định.

1. Nhiệm vụ quản lý tài chính

            – Lập dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước hằng năm.

            – Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi hằng năm theo chế độ chính sách của Nhà nước.

            – Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

            – Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

            – Chấp hành chế độ kế toán thống kê theo pháp luật.

            – Lập báo cáo quyết toán thu,chi tài chính quý, năm về tình hình sử dụng các nguồn tài chính của Bệnh viện theo Luật ngân sách Nhà nước.

2. Nhiệm vụ kế toán:

            – Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền.

            – Phản ánh số lượng, giá trị hiện có về tình hình biến động vật tư, công cụ, dụng cụ.

            – Phản ánh số lượng, nguyên giá, giá trị hao mòn, tình hình biến động, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản.

            – Thực hiện các khoản phải thu, phải trả, các khoản trích nộp theo lương, các khoản phải trả cho viên chức và các khoản phải nộp khác.

            – Đăng ký, kê khai, nộp các khoản thu theo Luật định.

            – Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách cấp tại đơn vị.

            – Thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ của Bệnh viện.

            – Thực hiện các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên.

            – Quản lý các khoản thu viện phí, thanh lý, nhượng bán tài sản và các khoản thu khác phát sinh trong Bệnh viện.

            – Xác định kết quả chênh lệch thu, chi của hoạt động tài chính để có phương án phân phối số chênh lệch theo cơ chế tài chính đã ban hành.

            – Thực hiện các thủ tục giao dịch theo quy định với Kho bạc nhà nước và Ngân hàng nơi Bệnh viện mở tài khoản.

            – Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo quy định.

            – Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định Nhà nước.

III. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

            1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2010 Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở Số 1176/QĐ-BVC ngày 24/12/2010 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng
2011 Tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở Số 996/QĐ-BVC ngày 30/12/2011 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng
2013 Tập thể lao động xuất sắc Số 1374/QĐ-BYT ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2014 Tập thể lao động xuất sắc Số 1199/QĐ-BYTngày 30/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Một số hình ảnh

ảnh tập thể phòng TCKT