QUYẾT ĐỊNH 1909/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 02: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại,  thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1909/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 02: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại,  thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và

QUYẾT ĐỊNH 1908/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1908/QĐ-BVC ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 01: Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thuộc dự án: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải năm 2023 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

QUYẾT ĐỊNH 1890/QĐ-BVC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh Viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1890/QĐ-BVC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh Viện C Đà Nẵng. Link tải file: QD 1890 ve viec phe duyet KQLCNT nam 2022