QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-BVC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng. Link tải file: https://drive.google.com/file/d/1QEUb39DJkOP-y6QzE6Oot9F_qFLg3n0F/view?usp=sharing

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1605/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02: Sữa chữa mái tôn và sơn vôi ngoài Khu nhà 5 tầng kỹ thuật nghiệp vụ và khu nhà 3 tầng khoa khám bệnh – khoa Răng Hàm Mặt thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1605/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-02: Sữa chữa mái tôn và sơn vôi ngoài Khu nhà 5 tầng kỹ thuật nghiệp vụ và khu nhà 3 tầng khoa khám bệnh – khoa Răng Hàm Mặt thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1604/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa phòng họp giao ban trực tuyến thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1604/QĐ-BVC NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-01: Sửa chữa phòng họp giao ban trực tuyến thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng Link tải file: QĐ 1604 phe duyet KQLCNT XL-01

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1591/QĐ-BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ từ 1HP đến 5HP của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1591/QĐ-BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ từ 1HP đến 5HP của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2022 Link tải file: QĐ SỐ 1591-QD.BVC NGÀY 27 THÁNG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1595/QĐ-BVC ngày 28 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1595/QĐ-BVC ngày 28 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng Link tải file: QUYET DINH SO 1595-QD.BVC PHU LUC DINH KEM QD SO 1595  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1562/QĐ-BVC ngày 25 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cắt lớp Model: BRIVO CT325  bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1562/QĐ-BVC ngày 25 tháng 10 năm 2022Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp cắt lớp Model: BRIVO CT325  bằng nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện C Đà Nẵng Link tải file QĐ số 1562.QĐ.BVC ngày 25.10.2022