Khoa Dược

Được thành lập ngày 25/5/1976 theo QĐ số: 515/ BYT-QĐ

Phụ trách khoa : Dược sĩ CKI Trần Xuân Hòa

I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM :

Dược sĩ CKII Đinh Bá Bi
Dược sĩ CKI Châu Quang Song
Dược sĩ CKI Lâm thị Hải Đường
Dược sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Thuỷ

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HIỆN TẠI CỦA KHOA :
Đội ngũ cán bộ : 18 người, trong đó có 2 dược sĩ chuyên khoa I, 1 dược sĩ đại học, 14 dược sĩ trung học.

III. HỌAT ĐỘNG CỦA KHOA :
Khoa Dược thuộc Bệnh viện C – Đà nẵng được thành lập từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện ,có chức năng nhiệm vụ :
– Cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao thông thường cho điều trị nội trú và ngọai trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.
– Kiểm tra , theo dõi việc sử dụng thuốc án tòan hợp lý trong tòan bệnh viện.
– Tham gia quản lý kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh.
– Là cơ sở thực hành của trường THYT Đà nẵng. tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin thuốc

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI :
Hoàn thiện dần từng bước về con người và cơ sở vật chất để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ chức năng của mình