THƯ MỜI BÁO GIÁ cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023-2024

Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2023-2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nói trên, bệnh viện kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa bồi dưỡng  độc hại bằng hiện vật năm 2023-2024 (theo danh mục đính kèm).

File đính kèm: thu mơi bao gia