Bản tin an toàn người bệnh Tháng 9/2023

PHÒNG NGỪA CHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Phòng ngừa chuẩn là gì?

Phòng ngừa chuẩn là tập hợp các phòng ngừa cơ bản áp dụng cho mọi bệnh nhân không phụ thuộc vào chẩn đoán, tình trạng nhiễm trùng và thời điểm chăm sóc dựa trên nguyên tắc coi máu, chất tiết và chất bài tiết ( trừ mồ môi) đều có nguy cơ lây truyền bệnh.

Mục đích Phòng ngừa chuẩn:

Phòng ngừa chuẩn nhằm ngăn ngừa các tác nhân lây truyền bệnh qua máu, dịch sinh học, các chất tiết của cơ thể (trừ mồ hôi), da tay không nguyên vẹn và niêm mạc.

9 Nội dung Phòng ngừa chuẩn:

 

 

 

1. Vệ sinh tay: thành phần cơ bản, biện pháp hiệu quả nhất.

 

 

 

 

 

 

2. Mang phương tiện phòng hộ: Găng, khẩu trang, tạp dề; kính, mặt nạ.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vệ sinh hô hấp: khi nghi ngờ hoặc xác định có nguy cơ phát tán tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp như SARS, Cúm A-H5N1, Cúm A-H1N1…

 

 

 

 

 

 

    4. Sắp xếp người bệnh: 3 nguyên tắc

  • Đường lây truyền của tác nhân gây bệnh
  • Yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh
  • Khả năng mắc nhiễm khuẩn bệnh viện

 

 

 

 

 

 

   5. Xử lý dụng cụ y tế: Phân loại và xử lý theo mục đích sử dụng, thực hiện đúng quy trình xử lý dụng cụ

 

 

 

 

 
6. Tiêm an toàn: nhằm giảm nguy cơ nhiễm chéo cho người bệnh và nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp đường máu cho nhân viên y tế.

 

 

 

 

 

 

7. Xử lý đồ vải: kiểm soát qui trình thu gom, vận chuyển, xử lý đồ vải

 

 

 

 

 

8. Vệ sinh môi trường: đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

 

 

 

 

 

 

9. Xử lý chất thải rắn y tế: thu gom, xử lý và tiêu hủy an toàn chất thải y tế, đặc biệt chất thải sắc nhọn sau tiêm.