THƯ MỜI CHÀO GIÁ Sửa chữa và thay thế vật tư hệ thống MAGNETOM Verio Dot(SN 160002)

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán sửa chữa và thay thế vật tư hệ thống MAGNETOM Verio Dot(SN 160002), với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YEU CAU BAO GIA-MRI