Thông báo số 1329 TB-BVC của Bệnh Viện C Đà Nẵng về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Về việc tuyển dụng viên chức Bệnh Viện C Đà Nẵng năm 2023

File đính kèm:

(1). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023: Thong bao Tuyen dung vien chuc nam 2023

(2). PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Phiếu đăng ký dự tuyển – MẪU SỐ 01

(3). TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023: https://drive.google.com/file/d/1UVMkbjIiPoPMvVgzhVOMObiGH98cF1Ez/view