THƯ MỜI CHÀO GIÁ Vật tư tiêu hao Y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Vật tư tiêu hao Y tế, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG 1340-BVC-VTTB ngày 30 8 2023 VTTH YT