THƯ MỜI CHÀO GIÁ dây truyền quang

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua dây truyền quang (sợi quang dùng cho máy tán sỏi Laser ACU-H2F với nội dung cụ thể file đính kèm.

File đính kèm: Yêu cầu báo giá dây truyền quang