Thư mời quan tâm báo giá thiết bị định tuyến và cân bằng tải phục vụ cho hệ thống internet

      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua thiết bị định tuyến và cân bằng tải phục vụ cho hệ thống internet toàn bệnh viện.

Đường dẫn file: ThuMoiQuanTam BaoGia CanBangTai