Thư mời quan tâm mua vật liệu điện quý I và quý II năm 2023

         Bệnh viện C Đà Nẵng kế hoạch thực hiện mua vật liệu điện quý I và quý II năm 2023 phục vụ các Khoa,Phòng,Trung tâm tại Bệnh viện .

         Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc mua sắm nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi báo giá các danh mục mua sắm (theo phụ lục đính kèm).

        File đính kèm Thu moi Đồ Điện