THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 66/TM-BVC NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2023 về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C ĐN thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

                                                       THƯ MỜI QUAN TÂM

       Bệnh viện C Đà Nẵng Kính đề nghị các đơn vị quan tâm có đủ năng lực gửi Hồ sơ năng lực tham dự Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023 có tổng giá trị 120 tỷ đồng; gồm các nội dung sau:

  1. Hồ sơ pháp lý;
  2. Nhân sự: tối thiểu có 01 cán bộ có đủ điều kiện tư vấn gói thầu Trang thiết bị y tế;
  3. Hợp đồng tương tự:   Các hợp đồng tương tự Lập báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan đến hạng mục: Trang thiết bị y tế;. Tối thiểu có 01 Hợp đồng tương tự có giá trị từ 84 tỷ đồng trở lên;
  1. Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất ( Sao y công ty hoặc công chứng Nhà nước). Bệnh viện có thể đề nghị nhà thầu cung cấp Hồ sơ để đối chiếu.

Hồ sơ gửi về: Phòng Văn thư- Bệnh viện C Đà Nẵng,

Địa chỉ        : Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại   : 02363.821480.

Thời gian nhận Hồ sơ đến 16giờ00phút, ngày 19/01/2023. 

Trân trọng!

Link tải file: ThuMoiBaoGia 66 BVC_TM