QUYẾT ĐỊNH 1890/QĐ-BVC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh Viện C Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH 1890/QĐ-BVC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh Viện C Đà Nẵng.

Link tải file: QD 1890 ve viec phe duyet KQLCNT nam 2022