QUYẾT ĐỊNH 1530/QĐ-BVC NGÀY 12/11/2020

Quyết định 1530/QĐ-BVC ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua Hóa chất, Vật tư tiêu hao bổ sung năm 2020  bằng nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện  C Đà Nẵng.

Link tải: Quyết định 1530/QĐ-BVC (file PDF)

Danh mục kèm theo quyết định 1530/QĐ-BVC ngày 12/11/2020 (file XLSX)