Lễ cam kết Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

Thực hiện kế hoạch triển khai:” Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/ QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 11/9/2015 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ ký kết với nội dung trên với thành phần tham dự gồm: toàn thể CBVC-NLĐ.

Một số hình ảnh của buổi lễ ký kết: