THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc trang bị điều hoà cho Khoa Khám bệnh Yêu cầu tại Bệnh viện

            BỘ Y TẾ                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                            Đà Nẵng, ngày      tháng 03 năm 2024                                  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

          Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị điều hoà cho Khoa Khám bệnh Yêu cầu tại Bệnh viện.

Để có cơ sở lựa chọn giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá đến trước 16h00 ngày 04/04/2024.

 Link tải file: THU MOI CHAO GIA DIEU HOA