Thư mời chào giá tay cầm kẹp clip cầm máu

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua tay cầm kẹp clip cầm máu.

 Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá gói thầu mua tay cầm kẹp clip cầm máu nội dung như file đính kèm sau: 

File đính kèm: Yêu cầu báo giá tay cầm kẹp clip cầm máu