Thư mời chào giá bảo dưỡng UPS SOCOMEC hệ thống máy MRI và DSA

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng UPS SOCOMEC hệ thống máy MRI và DSA.

Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá cho gói thầu bảo dưỡng UPS SOCOMEC hệ thống máy MRI và DSA  nội dung như file đính kèm sau: 

File đính kèm: YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG UPS