Thư mời chào giá Máy hút ẩm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Máy hút ẩm, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Máy hút ẩm