Thư mời chào giá mua công cụ, dụng cụ văn phòng năm 2023.

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện Gói thầu: Mua công cụ, dụng cụ văn phòng năm 2023.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua công cụ, dụng cụ văn phòng năm 2023 theo đúng quy định hiện hành, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi bảng chào giá dịch vụ mua công cụ dụng cụ văn phòng năm 2023 theo phụ lục danh mục đính kèm.

 File đính kèm: TM CCDC 2023