THƯ MỜI CHÀO GIÁ sữa chữa hệ thống loa thông báo toàn bệnh viện năm 2023

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, sữa chữa hệ thống loa thông báo toàn viện năm 2023 với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: BaoGia HeThongLoaThongBao