Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Về việc tuyển dụng viên chức Bệnh Viện C Đà Nẵng năm 2023

File đính kèm:

(1). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2023: Thong bao Tuyen dung vien chuc nam 2023

(2). PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Phiếu đăng ký dự tuyển – MẪU SỐ 01

(3). TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023: https://drive.google.com/file/d/1UVMkbjIiPoPMvVgzhVOMObiGH98cF1Ez/view

(4) DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 :

1729-TB-BVC DanhSachThiSinhDuDieuKien-

DanhSach ThiSinhKhongDu DieuKienDuThi

(5) THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC :

KetQuaDiemPhongVanVong2

BangDiem KiemTraTiengAnh

BangDiem KiemTraTinHoc

(6) QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG :

QuyetDinhCongNhanKetQuaVaDanhSachTrungTuyenVienChuc