THƯ MỜI CHÀO GIÁ In ấn chỉ chuyên môn

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có kế hoạch In ấn chỉ chuyên môn phục vụ công tác chuyên môn của các khoa tại Bệnh viện.  

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi chào giá In ấn chỉ chuyên môn theo phụ lục danh mục đính kèm. Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

    File đình kèm Thu moi chao gia In ACCM