THƯ MỜI CHÀO GIÁ gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện

        Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

       Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá mặt hàng thuốc  nội dung như sau: