Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện máy siêu âm mắt AB model: US-4000/Nidek

       Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện máy siêu âm mắt AB model: US-4000/Nidek

       File đính kèm QD So 842.BVC