Thư mời quan tâm bảo dưỡng thiết bị y tế

        Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch bảo dưỡng trang thiết bị y tế với danh mục đính kèm. Kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá bảo dưỡng trang thiết bị trên. Giá chào phải bao gồm thuế, phí và các khoản liên quan khác.

       File đính kèm TMBG BD ThietB Y Te 2023