Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

      Quyết định 95 QĐ-BVC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tải quyết định QD 95 BVC KetQuaThau HIS T2-T6-2023