Quyết định số 89 /QĐ -BVC Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng bằng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định số 89/QĐ-BVC ngày 27/1/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê Hệ thống công nghệ thông tin quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng bằng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định QD 89 BVC KH Thau HIS T2-T6-2023