QUYẾT ĐỊNH SỐ 1867/QĐ-BVC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua 17 danh mục trang thiết bị y tế phục vụ công tác chẩn đoán và hỗ trợ điều trị thuộc Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua 17 danh mục trang thiết bị y tế phục vụ công tác chẩn đoán và hỗ trợ điều trị thuộc Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tài file: QD so 1867 QD-BVC ngay 14 12 2022