THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1625/TM-BVC NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV-03: Chi phí giám sát thi công Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1625/TM-BVC NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu TV-03: Chi phí giám sát thi công Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: THƯ MỜI SỐ 1625-TM.BVC NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 2022