QUYẾT ĐỊNH SỐ 1591/QĐ-BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ từ 1HP đến 5HP của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1591/QĐ-BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm và hệ thống điều hòa nhiệt độ từ 1HP đến 5HP của Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2022

Link tải file:

QĐ SỐ 1591-QD.BVC NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BẢO TRÌ ĐIỀU HÒA