THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 1338/TM-BVC NGÀY 8/9/2022

         Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hàng hóa bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức, người lao động năm 2022-2023 bằng nguồn Ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng (theo phụ lục đính kèm).

Link tải file đính kèm:
THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ 1338-TM.BVC