THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Link đính kèm:TM-TDG GOI VSLS

Gói thầu: Mua sắm đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bênh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng
Link đính kèm:TM-TDG GOI MUA SAM