THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ (17 DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ) CỦA BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

              BỘ Y TẾ                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                           Đà Nẵng, Ngày 18 tháng 07 năm 2022

 

THƯ MỜI THAM DỰ THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm 17 danh mục trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2022. (Danh mục chi tiết đính kèm phụ lục).

Bệnh Viện C Đà Nẵng kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật gửi báo giá và bộ hồ sơ năng lực về Bệnh viện C Đà Nẵng để Bệnh viện có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá cho các danh mục nêu trên.

Hồ sơ năng lực bao gồm :

  • Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Năng lực của đơn vị
  • Danh mục sản phẩm và dịch vụ.
  • Các hồ sơ đã thực hiện.

Hồ sơ năng lực và báo giá xin gửi về :

Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 122 đường Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng.

Điện Thoại : 02363.821480 – 288; hoặc 0913453565.

Thời hạn nhận báo giá và hồ sơ năng lực: hết ngày 28/7/2022./.

 

                                                                                                                          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                          NGUYỄN TRỌNG THIỆN

Link tải file Thư mời thẩm định giá (có Danh mục phụ lục đính kèm)