Lớp tập huấn quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm viecj tại các sở y tế

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BYT ngày 21 tháng 4 năm 2014 vừa qua vào ngày: 12/6/2014 Bộ Y Tế đã tổ chức lớp tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện thông tư số 07/2014 TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Chủ trì lớp tập huấn: PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên thứ trưởng Bộ Y Tế

Thành phần tham dự: gồm 20 Sở Y Tế các tỉnh, thành phố, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y Tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên và 8 đơn vị Y tế bộ,ngành( khoảng 300 đại biểu tham dự).Trong đó bao gồm: Đại diện Lãnh đạo các sở Y tế các tỉnh, thành phố, chủ tịch Công Đoàn ngành Y tế, Y tế bộ,Giám đốc các bệnh viện, thủ trưởng các cơ quan, trưởng phòng ban các bộ phận Tổ chức cán bộ sở Y tế…